เมื่อก่อนที่จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลในประเทศมา […]